მეზობელი სიტყვები
keratoid
ზედსართავი სახელი
/ʹkɛrətɔɪd/

რქოვანი, რქისებრი (სტრუქტურით, კონსისტენციით).