მეზობელი სიტყვები
kineses
/kɪʹni:si:z, kaɪʹ-/

kinesis-ის pl.