მეზობელი სიტყვები
kinetin
არსებითი სახელი
/ʹkaɪnɪtɪn/

ბიოქ. კინეტინი (ადენინის დერივატი, ჰორმონული / ციტოკინური მოქმედების ნივთიერება მცენარეებში).