მეზობელი სიტყვები
kinship coefficient
/͵kɪnʃɪp͵kəʊɪʹfɪʃnt/