მეზობელი სიტყვები
Kₘ
/͵keɪʹɛm/

Michaelis constant-ის აღმნიშვნელი სიმბოლო.