მეზობელი სიტყვები
K-selection strategy
/͵keɪsɪ͵lɛkʃnʹstrætədʒɪ/