მეზობელი სიტყვები
labella
/ləʹbɛlə/

labellum-ის pl.