მეზობელი სიტყვები
labellate
ზედსართავი სახელი
/ləʹbɛlət/

ლაბელუმიანი, ბაგიანი, ლაბელუმის / ბაგის მქონე [იხ. აგრ. labellum].