მეზობელი სიტყვები
labelled
ზედსართავი სახელი
/ʹleɪbəld/

ბიოტექ. მონიშნული, მარკირებული (ითქმის რადიოაქტიური იზოტოპის ან ქიმიური ნივთიერების მეშვეობით დანიშნული მოლეკულის, ნივთიერების და მისთ. შესახებ).