მეზობელი სიტყვები
labial mask
/ʹleɪbɪəlmɑ:sk/

= mask.