მეზობელი სიტყვები
labyrinth fish
არსებითი სახელი
/ʹlæbərɪnθfɪʃ/

pl იქთ. ლაბირინთიანები (ქორჭილასნაირთა რიგის თევზების ქვერიგი, რომლის წარმომადგენლებსაც ე.წ. ლაბირინთული აპარატის / ორგანოს ქონა ახასიათებთ; Anabantoidei subord.) [იხ. აგრ. labyrinth 2].