მეზობელი სიტყვები
lactoprotein
არსებითი სახელი
/͵læktəʊʹprəʊti:n/

ბიოქ. ლაქტოპროტეინი, რძის ცილა (კაზეინი, ლაქტალბუმინი და ა.შ.).