მეზობელი სიტყვები
lacunae
/ləʹkju:ni:/

lacuna- pl.