მეზობელი სიტყვები
lacunar
ზედსართავი სახელი
/ləʹkju:nə(r)/

1) ლაკუნისა, ფოსოსი, ღრმულისა, ლაკუნასთან / ფოსოსთან / ღრმულთან დაკავშირებული; ლაკუნისებრი, ფოსოსებრი, ღრმულისებრი;

2) ლაკუნებიანი, ფოსოებიანი, ღრმულებიანი.