მეზობელი სიტყვები
lacunate
ზედსართავი სახელი
/ləʹkju:neɪt/

ლაკუნებიანი, ფოსოებიანი, ღრმულებიანი.