მეზობელი სიტყვები
lacustrine
ზედსართავი სახელი
/ləʹkʌstraɪn, -rɪn/

1) ტბისა, ტბიური, ტბასთან დაკავშირებული;

2) ტბაში ან ტბის ნაპირებზე მცხოვრები ან მზარდი.