მეზობელი სიტყვები
laminar
ზედსართავი სახელი
/ʹlæmɪnə(r)/

ლამინარული, ფირფიტოვანი; ფენოვანი, შრეებრივი.