მეზობელი სიტყვები
laminarin
არსებითი სახელი
/ʹlæmɪnərɪn/

ბიოქ. ლამინარინი (გლუკოზის პოლისაქარიდი, წაბლა / მურა წყალმცენარეების სამარაგო ნახშირწყალი).