მეზობელი სიტყვები
LC₅₀
არსებითი სახელი
/͵ɛlsi:ʹfɪftɪ/

(lethal concentration, 50%-ის აბრევ.) ამა თუ იმ ტოქსიკური ნივთიერების კონცენტრაცია, რომელიც საკვლევი პოპულაციის 50%- კლავს.