მეზობელი სიტყვები
legumin
არსებითი სახელი
/lɪʹgju:mɪn/

ბიოქ. ლეგუმინი (უპირატ. პარკოსან მცენარეთა თესლებში შემავალი ცილა).