მეზობელი სიტყვები
Lepospondyli
არსებითი სახელი
/͵lɛpəʊʹspɒndɪlaɪ/

pl პალეონტ. ამფ. ლეპოსპონდილები (პალეოზოური ამფიბიების ქვეკლასი; Lepospondyli subcls.).