მეზობელი სიტყვები
macaroni wheat
/͵mækə͵rəʊnɪʹwi:t/