მეზობელი სიტყვები
macrocephalic ან macrocephalous
ზედსართავი სახელი
/͵mækrəʊsɪʹfælɪk, -kɛʹfælɪk, -ʹsɛfələs, -ʹkɛfələs/

ანატ. დიდთავიანი, მაკროკეფალური თავის მქონე.