მეზობელი სიტყვები
macroevolution
არსებითი სახელი
/͵mækrəʊ͵i:vəʹlu:ʃn, -͵ɛvəʹlu:ʃn/

მაკროევოლუცია (ევოლუციის პროცესი, რომელიც ხასიათდება ზედასახეობრივი / გვარის ან უფრო მაღალი ტაქსონომიური ერთეულის წარმოქმნით) [შდრ. აგრ. microevolution 1)].