მეზობელი სიტყვები
macrogametogenesis, macrogametophyte
/͵mækrəʊgə͵mi:təʊʹdʒɛnɪsɪs, -gəʹmi:təʊfaɪt/