მეზობელი სიტყვები
magnetotropism
არსებითი სახელი
/mæg͵ni:təʊʹtrəʊpɪzəm, -ʹtrɒpɪzəm/

ბოტ. მაგნიტოტროპიზმი (მცენარის ორგანოს გადახრა ან ზრდა მაგნიტური ველის ზემოქმედების საპასუხოდ).