მეზობელი სიტყვები
maidenhair fern
/͵meɪdnhɛəʹfɜ:n/

= maidenhair 1).