მეზობელი სიტყვები
maidenhair tree
/ʹmeɪdnhɛətri:/

= maidenhair 2).