მეზობელი სიტყვები
mechanosensory
ზედსართავი სახელი
/͵mɛkənəʊʹsɛnsərɪ/

ფიზიოლ. მექანოსენსორული, მექანომგრძნობიარე, მექანიკური გაღიზიანებისადმი მგრძნობიარე.