მეზობელი სიტყვები
medusan I
/mɪʹdju:zən, mɪʹdju:sən/

= medusa.