მეზობელი სიტყვები
meninges
/mɪʹnɪndʒi:z/

meninx-ის pl.