მეზობელი სიტყვები
meningococci
/mɪ͵nɪŋgəʊʹkɒk(s)aɪ, mɪ͵nɪndʒə-, -ʹkɒk(s)i:/

meningococcus-ის pl.