მეზობელი სიტყვები
menisci
/mɪʹnɪsaɪ/

meniscus-ის pl.