მეზობელი სიტყვები
meristematic
ზედსართავი სახელი
/͵mɛrɪstəʹmætɪk/

ბოტ. მერისტემისა, მერისტემული.