მეზობელი სიტყვები
mesoblast
არსებითი სახელი
/ʹmɛzəblæst, ʹmi:zə-/

ემბრ. მეზობლასტი (ბლასტოდერმის შუა შრე, რომლიდანაც მეზოდერმა ვითარდება).