მეზობელი სიტყვები
mesocarp
არსებითი სახელი
/ʹmɛzəkɑ:p, ʹmi:zə-/

ბოტ. მეზოკარპიუმი (პერიკარპიუმის შუა შრე / ხორცოვანი ნაწილი).