მეზობელი სიტყვები
mesocoel
არსებითი სახელი
/͵mɛzəʹsi:l, ͵mi:zə-/

ზოოლ. მეზოცელი (სამგანყოფილებიანი ცელომის / ცელომური ღრუს მეორე / შუა განყოფილება) [შდრ. აგრ. metacoel, protocoel].