მეზობელი სიტყვები
mesocotyl
არსებითი სახელი
/͵mɛzəʹkɒtɪl, ͵mi:zə-/

ბოტ. მეზოკოტილი (ღივის ნაწილი ლებნისზედა და ლებნისქვეშა მუხლებს შორის).