მეზობელი სიტყვები
mesodermal
ზედსართავი სახელი
/ʹmɛzədɜ:ml, ʹmi:zə-/

ემბრ. მეზოდერმისა, მეზოდერმული, მეზოდერმიდან განვითარებული [იხ. აგრ. mesoderm].