მეზობელი სიტყვები
mesogaster
/͵mɛzəʹgæstə(r), ͵mi:zə-/

= mesogastrium 1).