მეზობელი სიტყვები
mesogastria
/͵mɛzəʹgæstrɪə, ͵mi:zə-/

mesogastrium-ის pl.