მეზობელი სიტყვები
microanatomical, microanatomy
/͵maɪkrəʊænəʹtɒmɪkl, -əʹnætəmɪ/

მოძვ. = histology და histologic ან histological.