monoclonal antibodies
არსებითი სახელი
/͵mɒnə(ʊ)ʹkləʊnlʹæntɪbɒdɪz/

pl იმუნ. მონოკლონური ანტისხეულები (ერთი გენეალოგიური ხაზის B-ლიმფოციტების მიერ გამომუშავებული ანტისხეულები, რომლებიც სპეციფიკურია ანტიგენის მხოლოდ ერთი ეპიტოპის / დეტერმინანტის მიმართ) [შდრ. აგრ. polyclonal antibodies].