მეზობელი სიტყვები
Monro's foramen
/mən͵rəʊzfəʹreɪmɛn/