მეზობელი სიტყვები
M-phase-promoting factor
/͵ɛmfeɪzprəʹməʊtɪŋ͵fæktə(r)/