მეზობელი სიტყვები
m.u.
/͵ɛmʹju:/

აბრევ. = map unit.