მეზობელი სიტყვები
myelocele, myelocoel
/ʹmaɪələʊsi:l/