მეზობელი სიტყვები
myocommata
/͵maɪəʹkɒmətə/

myocomma- pl.