მეზობელი სიტყვები
myohaemoglobin
/͵maɪəʊhi:məʹgləʊbɪn/