მეზობელი სიტყვები
Na⁺ channel
/͵səʊdɪəmʹtʃænl, ͵nɑ:plʌs-/